Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Linjär

SbÖN 424: Linjen Helgum–Graninge [18 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, tisdagen 22 februari 2011, 14:21:11

Följ med på flygbilder och kartor!

På den här resan söderut längs Stambanan genom övre Norrland har vi nu färdats i stora älvdalgångar ända sedan vi mötte Ångemanälven strax söder om Selsjön, sedan Österås är det Faxälven vi har följt. När vi nu lämnar Helgum är det dock dags att säga adjö även till Faxälven och fortsätta i sydvästlig riktning mot nästa älvdal kring Indalsälven.

Den 8,9 kilometer långa linjen Helgum–Graninge inleds i västnordvästlig riktning i bebyggda trakter strax väster om Helgums stationssamhälle. Efter raklinjen vid driftplatsgränsen följer den första av de tre långa kurvor med radie strax under 600 meter som helt dominerar den norra 4,4 kilometer långa blocksträckan. Denna första kurva är 750 meter lång och vrider banan 90 grader till sydsydvästlig riktning. I kurvan korsas också landsvägen på Helgumssjöns sydvästra sida i en bevakad plankorsning, i samma stund lämnar järnvägen också det öppna landskapet och omges i fortsättningen av skog. En 300 meter lång raklinje följer innan nästa 800 meter långa kurva tar vid och efter vilken riktningen åter blir nordvästlig. Det ändras emellertid omedelbart då nästa kurva som egentligen består av två vänsterkurvor direkt efter varandra följer. Dess sammanlagda längd på nästan 1200 meter gör att banan härefter får rakt sydlig riktning.

[image]
Vy västerut vid södra driftplatsgränsen i Helgum.

[image]
I kurvan där järnvägen vrider söderut och lämnar Faxälvens dalgång korsar den också landsvägen på Helgumssjöns sydvästra sida.

[image]
Vy mot sydväst i plankorsningen, till vänster ansluter en ägoväg till landsvägen inne i korsningen.

[image]
Banan sedd i riktning mot Helgum från plankorsningen.

[image]
Vy mot sydväst i riktning mot Graninge från plankorsningen.

[image]
Vy norrut mot Helgum i den följande långa kurvan.

[image]
Vy söderut från samma plats som ovan.

---

Mitt mellan de båda sammanhängande vänsterkurvorna korsar järnvägen Ledingsån på en betongbro. Ån rinner från Ledingssjön (vid vilken Graninge station ligger) till Helgumssjön i byn Ledingeå några kilometer nordväst om Helgums stationssamhälle. Idag är vattenflödet i ån normalt kraftigt begränsat. Genom en mer än fem kilometer lång kraftverkskanal leds åns vatten från Ledingssjön och biflödet Finnån från motsatt håll i stället fram till Ledinge kraftverk och därefter i tunnel nästan hela vägen fram till Helgumssjön. Kraftverkets fallhöjd är 74 meter vilket även speglar järnvägens höjdförhållanden väl, höjdskillnaden mellan bangårdarna i Helgum och Graninge är 68 meter.

[image]
Järnvägsbron över Ledingsån sedd från väster.

[image]
Samma bro sedd från öster.

[image]
Eftersom vattnet i Ledingsån normalt leds genom Ledinge kraftverk är vattenflödet i ån normalt lågt.

---


Efter kurvorna vid Ledingsån följer en kort och två längre raklinjer med endast svaga mellanliggande kurvor, mellansignalen mitt på linjen finns på den mellersta raklinjen av dessa tre. Den tredje raklinjen är längst, närmare en kilometer lång, och vid dess södra ände finns linjens andra bevakade plankorsning. Här går banan mitt mellan Ledingsån och kraftverkskanalen, vägen som korsar järnvägen korsar också båda dessa vattendrag i anslutning till plankorsningen. En halv kilometer söder om plankorsningen är också järnvägen uppe på kanalens nivå och korsar denna. Från Helgum och hit råder ett sammanhängande motlut på sydgång som mestadels ligger omkring 10 promille.


[image]
Järnvägen fortsätter söderut på Ledingsåns västra sida och vid linjens andra bevakade plankorsning är avståndet mellan ån och banan litet. Vy från öster med vägbron över Ledingsån i förgrunden, bortom plankorsningen skymtar även vägbron över kraftverkskanalen till Ledinge kraftverk.

[image]
Plankorsningen med vägen till Väster-Ledinge sedd från öster.

[image]
Vy norrut från plankorsningen. Långt bort skymtar försignalen till mellansignalen som finns på den norra av de två raklinjerna mellan bron över Ledingsån och plankorsningen.

[image]
Vy söderut från plankorsningen.

[image]
Järnvägens passage över kraftverkskanalen till Ledinge kraftverk en halv kilometer söder om plankorsningen.

[image]
Kraftverkskanalen däms upp av en vall längs kanalens östra sida ner mot den lägre terrängen kring Ledingsåns ursprungliga fåra.

---

Kraftverkskanalen korsas mitt i den nära kilometerlånga kurva som inleds vid plankorsningen och leder banan till sydvästlig riktning vid Ledingssjöns norra ände. Vid sjöänden går banan alldeles intill vattnet och utsikt ges söderut ut över sjön. Banan vrider därefter åter mot söder genom två sammanlänkade kurvor på sjöns västra sida. I södra änden av den följande 350 meter långa raklinjen nås bebyggelse och öppen mark i byn Väster-Ledinge varefter infarten till Graninge följer efter nästa svaga kurva. Här liksom i på raklinjerna vid mellanblocksignalen är riktningen nära nog rakt sydlig på sydgång. Lutningarna i denna avslutande del av linjen är små med undantag för en 10-promilleslutning upp mot driftplatsgränsen.


[image]
Den sista raklinjen före infarten till Graninge, vy norrut i riktning mot Helgum.

[image]
Vy norrut från samma plats som ovan, här öppnar sig landskapet och bebyggelse dyker upp kring banan.

---

Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 22 juli 2008.
Följ tidigare avsnitt i serien på länkarna nedan:
- SbÖN i Postvagnen 2007/2008
- SbÖN i Postvagnen 2008/2009
- SbÖN i Postvagnen 2009/2010
- SbÖN i Postvagnen 2010/2011

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

  820 visningar

SbÖN 424: Linjen Helgum–Graninge [18 bilder]

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, tisdagen 22 februari 2011, 20:39:14 @ David Larsson

För att göra beskrivningen något mer komplett bör jag också nämna att det har funnits två rälsbusshållplatser på linjen, Östergransjö och Norrledinge. Östergransjö (Ögö) låg vid kilometer 635, dvs alldeles intill plankorsningen närmast Helgum, kilometertavlan syns på bilden nedan som alltså är tagen från plankorsningen. Hållplatsen användes mellan åren 1937 och 1967.

[image]

Norrledinge (Nle) var belägen vid kilometer 628,4 cirka 200 meter norr om Ledingssjöns norra ände och användes mellan åren 1936 och 1959. Hit fanns en väg med bro över Ledingsåns utlopp ur sjön som anslöt till vägen öster om sjön och byn Norr-Ledinge, detta torde förklara hållplatsens namn. Den här platsen har jag tyvärr inga bilder från, det är en av flera platser på linjen som behöver utforskas mer!

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

  363 visningar
Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum